vader-zoon-strand

Ik laat mijn kind zonder zorgen achter

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

Photo by anieto2k / CC BY

oude-man

Als ik dood ga, dan is mijn nalatenschap goed geregeld

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

Photo by icstefanescu / CC BY

echtpaar

Mijn dierbaren weten dat ik gecremeerd wil worden

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

Photo by jennie-o / CC BY

man-wachtruimte

Mijn uitvaart is goed geregeld

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

Photo by giuseppemilo / CC BY

vader-dochter

Ik laat mijn partner zonder zorgen achter

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

Photo by anieto2k / CC BY-SA

fiets

Ik krijg die fiets van mijn overleden moeder

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

Photo by superformosa / CC BY

vader-zoon-strand-mobiel

Ik laat mijn vrouw zonder zorgen achter

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

oude-man-mobiel

Mijn nalatenschap is goed geregeld

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

echtpaar-mobiel

Men weet dat ik gecremeerd wil worden

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

man-wachtruimte-mobiel

Mijn uitvaart is goed geregeld

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

vader-dochter-mobiel

Ik laat mijn partner zonder zorgen achter

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

fiets-mobiel

Ik krijg die fiets

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

Afwikkeling nalatenschap, goed geregeld bij vannu

button-nalatenschapsdossier

Als u er niet meer bent, dan is het prettig om financieel zaken goed geregeld te hebben. Hoe blijven de mensen die u lief heeft achter? Geen alledaags onderwerp, maar wel zo belangrijk om dit goed te regelen. Er zijn verschillende mogelijkheden om zaken te regelen voor u of voor uw onderneming. Wij begeleiden u graag door de diverse mogelijkheden!

Wensen en mogelijkheden worden besproken en vastgelegd in een beschermde digitale omgeving.

Elke 3 jaar een check of uw nalatenschap nog passend en actueel is

Geen omkijken bij het moment van overlijden wij regelen alles

Nalatenschap, dit regelen wij voor u

Nalatenschap registratie bij leven

Eerste bespreking mogelijkheden vastlegging nalatenschap

Er wordt een afspraak gemaakt voor een eerste bespreking over de mogelijkheden van de registratie van uw nalatenschap. Ook worden de mogelijkheden van de Register Executeur met u besproken. Deze eerste afspraak is voor onze rekening.

Verkorte inventarisatie van uw persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens (indien van toepassing)

Er vindt een verkorte inventarisatie plaats van uw huidige gegevens zoals uw algemene gegevens, gegevens erfgenamen en bedrijfsgegevens. Er wordt geinventarisserd wat de omvang van de nalatenschap is en welke werkzaamheden verricht dienen te worden. De RegisterExecuteur maakt in overleg met de u een plan voor de afwikkeling van de nalatenschap. De te verwachte kosten van de werkzaamheden worden besproken.

Volledige inventarisatie van uw persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens (indien van toepassing)

Er vindt een inventarisatie plaats van uw huidige gegevens zoals uw algemene gegevens, gegevens erfgenamen en bedrijfsgegevens.

Beoordeling erflijke positie en boedelbeschrijving

Er wordt beoordeeld wat uw erfelijke positie is, of er eerder schenkingen zijn gedaan, huidige bezittingen en schulden.

Opstellen digitaal nalatenschapsdossier

Er worden inloggegevens verstrekt voor inzage in het Digitaal Nalatenschapsdossier, zodat u ten alle tijde uw gegevens kunt raadplegen en wijzigingen aan ons kunt doorgeven.

Vastlegging van uw nalatenschap

Door middel van de vastlegging van de nalatenschap en het benoemen van een Register Executeur, zorgt u ervoor dat de gemaakte afspraken en uw wensen worden uitgevoerd na uw overlijden.

Afwikkeling nalatenschap bij overlijden

Contact en eerste bespreking met nabestaanden

Er wordt een afspraak gemaakt voor een eerste bespreking over de afwikkeling van de nalatenschap met de contactpersoon en indien mogelijk eventueel andere nabestaanden.

In de eerste bespreking vindt er een korte inventarisatie van de nalatenschap plaats om te kunnen vaststellen of de nalatenschap door Vannu en voor later kan worden afgewikkeld. Er wordt geinventarisserd wat de omvang van de nalatenschap is, wie de erfgenamen zouden kunnen zijn, en welke werkzaamheden verricht dienen te worden.

Inwinnen informatie overledene (bij geen nalatenschap registratie)

Er wordt begonnen met het inwinnen van algemene informatie met betrekking tot de overledene. Er wordt algemene informatie met betrekking tot de overledene ingewonnen bij het Centraal Testamentenregister, het Centraal Insolventieregister, het Centraal Curatele en Bewind Register, het huwelijksgoederenregister en het Boedelregister. De overeenkomst voor het afwikkelen van de nalatenschap wordt besproken, ook worden de te verwachten kosten besproken. De RegisterExecuteur maakt in overleg met de nabestaanden een plan voor de afwikkeling van de nalatenschap. De te verwachte kosten van de werkzaamheden worden besproken.

Opstellen digitaal nalatenschap dossier

Aan alle nabestaanden worden de inloggegevens verstrekt voor inzage in het Digitaal Nalatenschapsdossier. Deze inzage wordt vastgesteld overeenkomstig hun gerechtigdheid in de nalatenschap

Informeren instanties / Innen vorderingen / Betalen schulden

Wij informeren alle instanties, bedrijven en organisaties waarmee de overledene een relatie had over zijn overlijden.

Vannu en voor later inventariseert welke openstaande vorderingen de overledene had en welke vorderingen ontstaan zijn tijdens de afwikkeling van de nalatenschap. Ook wordt de juistheid van de omvang van de schulden van de overledene gecontroleerd ten tijde van zijn overlijden en van de schulden die betrekking hebben op de afwikkeling van de nalatenschap.

Verzekeringen regelen / Aangifte erfbelasting

Vannu en voor later inventariseert en controleert de verzekeringspolissen. Indien bestaande polissen aangepast dienen te worden, zorgt de RegisterExecuteur hiervoor. Indien de nabestaanden recht hebben op een verzekeringsuitkering, wordt er een uitkeringsverzoek bij de verzekeringsmaatschappij ingediend. Wij vezorgen de begeleiding van de aangifte erfbelasting.

Verkoop/verdeling (on) roerende zaken / Ontruiming eigen woning

Vannu en voor later inventariseert en informeert de nabestaanden over de verkoop en verdeling van de roerende zaken. Vannu en voor later inventariseert en informeert de nabestaanden over de verkoop van de onroerende zaken. Vannu en voor later wordt het aanspreekpunt voor de ontruiming van de eigen woning en zorgt dat dit juist wordt afgewikkeld.

Overige zaken

Indien van toepassing zorgt Vannu en voor later voor de afgifte van de legaten en inbreng eventuele schenkingen.

Verdeling nalatenschap

De RegisterExecuteur maakt het boedelverslag en zorgt voor finale verdeling, kwijting en decharge, uitbetaling erfdelen en archivering dossier en legt rekening en verantwoording af.

Afwikkeling nalatenschap tegen lage kosten

 Andere instantiesVannu, en voor later
€ 10.000,- *Max. € 2.500,-
Overige werkzaamheden uurtarief €125,-
Informeren diverse financiele instanties o.a. bank
Hulp bij formaliteiten zoals het zorg dragen voor opstelling van de verklaring van erfrecht door de notaris, waaronder mede is begrepen het doen van erfgenamenonderzoek
Afleggen van rekening en verantwoording met betrekking tot de door de gevolmachtigde verrichte werkzaamheden aan de erfgenamen via het Digitaal Nalatenschapsdossier
Doorsturen van de post van de overledene naar het adres van de gevolmachtigde
Innen van vorderingen, zoals van levensverzekering of pensioen, die aan de nalatenschap toekomen, alsook voor de ontvangst hiervan kwijting te verlenen;
Openen van (tijdelijke) opslagruimten en kluisloketten;
Betalen van de verschuldigde belastingen (waaronder die vanwege de Successiewet)
Voldoen van schulden van de nalatenschap, waaronder de uitvaartkosten en legaten
Opnemen van banktegoeden en het beschikken over rekeningen bij banken

* Bij andere instanties t.b.v. de afwikkeling nalatenschap betaalt u 1% van de totale waarde van het nalatenschap. Dit bedrag is gebaseerd op de gemiddelde berekening van een anonieme selectie van onze cliënten en kan in uw persoonlijke situatie dus nog verder oplopen.

Nalatenschap vastleggen tegen lage kosten

 Andere instanties
€ 10.000 *
Informeren diverse financiele instanties o.a. bank
Hulp bij formaliteiten zoals notaris e.d.
Afleggen van rekening en verantwoording met betrekking tot de door de gevolmachtigde verrichte werkzaamheden aan de erfgenamen via het Digitaal Nalatenschapsdossier
Doorsturen van de post van de overledene naar het adres van de gevolmachtigde
Innen van vorderingen, zoals van levensverzekering of pensioen, die aan de nalatenschap toekomen, alsook voor de ontvangst hiervan kwijting te verlenen;
Openen van (tijdelijke) opslagruimten en kluisloketten;
Betalen van de verschuldigde belastingen (waaronder die vanwege de Successiewet)
Voldoen van schulden van de nalatenschap, waaronder de uitvaartkosten en legaten
Opnemen van banktegoeden en het beschikken over rekeningen bij banken

 Vannu, en voor later
€ 2500
Informeren diverse financiele instanties o.a. bank
Hulp bij formaliteiten zoals notaris e.d.
Afleggen van rekening en verantwoording met betrekking tot de door de gevolmachtigde verrichte werkzaamheden aan de erfgenamen via het Digitaal Nalatenschapsdossier
Doorsturen van de post van de overledene naar het adres van de gevolmachtigde
Innen van vorderingen, zoals van levensverzekering of pensioen, die aan de nalatenschap toekomen, alsook voor de ontvangst hiervan kwijting te verlenen;
Openen van (tijdelijke) opslagruimten en kluisloketten;
Betalen van de verschuldigde belastingen (waaronder die vanwege de Successiewet)
Voldoen van schulden van de nalatenschap, waaronder de uitvaartkosten en legaten
Opnemen van banktegoeden en het beschikken over rekeningen bij banken

* Bij de notaris betaalt u 3% van de totale waarde van het nalatenschap. Dit bedrag is gebaseerd op de gemiddelde berekening van een anonieme selectie van onze cliënten en kan in uw persoonlijke situatie dus nog verder oplopen.

Neem contact met mij op

Contact gegevens

Vannu, en voor later

Pres. Kennedylaan 108 B
6883 AX Velp

Tel. 026 – 361 16 36
E-mail info@vannuenvoorlater.nl